Raad van toezicht

Foto RvT 2024 vC1

De raad van toezicht van Stichting Robijn streeft naar een professionele, integrale, open toezichtrol in een organisatie die het maximale wil bereiken voor de kinderen uit Nieuwegein en IJsselstein.

De rol en functie van de raad van toezicht is vastgelegd in de statuten van Robijn. De raad van toezicht ziet toe op het gevoerde beleid van Robijn, is de werkgever van de bestuurder en is tevens zijn klankbord. De raad van toezicht houdt toezicht op het algemeen gevoerde beleid en buigt zich derhalve niet over individuele zaken.

De raad van toezicht bestaat uit de volgende leden

Liesbeth Schöninghvoorzitter & remuneratiecommissie
Frank Dekkervicevoorzitter, & auditcommissie
Eveline van Baarkwaliteitscommissie, auditcommissie
Herman Geerdeskwaliteitscommissie, remuneratiecommissie

Daarnaast heeft een aantal leden van de raad van toezicht nevenfuncties. Hieronder kunt u een overzicht daarvan downloaden.

Toezichtskader: toetsen, adviseren en werkgeverschap

De raad van toezicht heeft een toezichtkader opgesteld. Door binnen dit kader te werken, richt de raad zich op de hele organisatie en wordt het beleid van het bestuur gericht en steeds op dezelfde manier beoordeeld. De RvT houdt professioneel en open toezicht op alles wat Robijn op beleidsniveau doet, waarbij steeds gezocht wordt naar een balans tussen dromen en doen, tussen inspireren en toetsen. De vraag die de RvT zich voortdurend stelt is: zijn alle waarden en belangen van alle belanghebbenden op de juiste manier afgewogen?

Basis voor het toezicht is het vertrouwen in de professionaliteit van de organisatie, de bestuurder en de medewerkers van Robijn. Communicatielijnen zijn kort en de organisatie en de RvT houden elkaar gevraagd en ongevraagd op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Door te werken met speciale commissies en aandachtsgebieden binnen de RvT profiteert de organisatie optimaal van de diverse expertises binnen de raad. Hierdoor kan de raad als klankbord fungeren voor de bestuurder.

De RvT wil een stimulerend en goed werkgever zijn voor de bestuurder. Daar is ook zelfkennis voor nodig en daarom evalueert de raad niet alleen regelmatig het functioneren van de bestuurder, maar ook het eigen functioneren.

Het document Visie op toezicht & kader voor toezicht en de code goed bestuur kunt u hieronder downloaden.

Raad van toezicht besluitenlijst

Reglement raad van toezicht

De bevoegdheden en de wijze van functioneren van de raad van toezicht zijn vastgelegd in de statuten van Stichting Robijn en in het reglement raad van toezicht.

Profielschets raad van toezicht

De raad van toezicht werkt voor het bepalen van zijn samenstelling met een profielschets. Hierin staan onder andere de kennis, ervaring en vaardigheden beschreven die de raad van toezicht nodig heeft voor zijn functioneren. Wanneer zich een vacature in de raad van toezicht voordoet, stelt de raad van toezicht een selectiecommissie in. Daarin zit een afvaardiging van de raad, directeuren en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Zittingstermijn

De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Aftreden geschiedt volgens een door de raad van toezicht opgesteld rooster. Een volgens rooster aftredend lid van de raad van toezicht is één keer herbenoembaar. Bij herbenoeming houdt de raad van toezicht rekening met de wijze van taakvervulling in de voorafgaande periode en met de profielschets.

Contact

U kunt contact opnemen met de raad van toezicht via het e-mailadres raadvantoezicht@stichtingrobijn.nl.

Missie en visie

Ons streven is de kinderen op de scholen van Robijn te laten schitteren. Kernwaarden hierbij zijn: transparant, inspirerend en eigentijds.

Openbaar onderwijs

Een belangrijk uitgangspunt van het openbaar onderwijs is dat alle leerlingen welkom zijn, ongeacht afkomst, godsdienst, achtergrond of levensovertuiging.

Vacatures

Kom werken bij Robijn! Samen werken we aan sterk openbaar basisonderwijs.