Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

AdobeStock_211993246

De scholen van Stichting Robijn hebben een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR praat en/of beslist mee over bovenschoolse zaken, zoals het bestuursformatieplan en bijvoorbeeld het vakantierooster. Van iedere school zitten er twee afgevaardigden in de GMR. Dit is altijd één ouder en één leerkracht.

De notulen van de GMR zijn na vaststelling openbaar.

Meer informatie over medezeggenschap op scholen kunt u vinden op www.infowms.nl.

Missie en visie

Ons streven is de kinderen op de scholen van Robijn te laten schitteren. Kernwaarden hierbij zijn: transparant, inspirerend en eigentijds.

Openbaar onderwijs

Een belangrijk uitgangspunt van het openbaar onderwijs is dat alle leerlingen welkom zijn, ongeacht afkomst, godsdienst, achtergrond of levensovertuiging.

Vacatures

Kom werken bij Robijn! Samen werken we aan sterk openbaar basisonderwijs.