Raad van toezicht

Stichting Robijn heeft een raad van toezicht. De rol en functie van de raad van toezicht is vastgelegd in de statuten van Robijn. De raad van toezicht ziet toe op het gevoerde beleid van Robijn, is de werkgever van de bestuurder en is tevens zijn klankbord. De raad van toezicht houdt uitsluitend toezicht op het algemeen gevoerde beleid en buigt zich derhalve niet over individuele zaken.

De raad van toezicht bestaat sinds 1 december 2016 uit de volgende leden:

vlnr. Léon van der Meij, Coby Langendijk, Liesbeth Schöningh, Frank Dekker en Paulien Vreman

Drs. Liesbeth Schöningh MPA  voorzitter, lid remuneratiecommissie
Coby Langendijk, MHD  lid remuneratiecommissie, lid kwaliteitscommissie, agenda-lid auditcommissie
Frank Dekker lid auditcommissie
Léon van der Meij, Ir. lid kwaliteitscommissie
Paulien Vreman-Blokhuis  vice-voorzitter, lid auditcommissie

Daarnaast heeft een aantal leden van de raad van toezicht nevenfuncties.

Raad van toezicht besluitenlijst

Reglement raad van toezicht

De bevoegdheden en de wijze van functioneren van de raad van toezicht zijn vastgelegd in de statuten van Stichting Robijn en in het reglement raad van toezicht.

Profielschets raad van toezicht

De raad van toezicht werkt voor het bepalen van zijn samenstelling met een profielschets. Hierin staan onder andere de kennis, ervaring en vaardigheden beschreven die de raad van toezicht nodig heeft voor zijn functioneren. Wanneer zich een vacature in de raad van toezicht voordoet, stelt de raad van toezicht een selectiecommissie in. Daarin zit een afvaardiging van de raad, directeuren en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Zittingstermijn

De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Aftreden geschiedt volgens een door de raad van toezicht opgesteld rooster. Een volgens rooster aftredend lid van de raad van toezicht is één keer herbenoembaar. Bij herbenoeming houdt de raad van toezicht rekening met de wijze van taakvervulling in de voorafgaande periode en met de profielschets.

Contact

U kunt contact opnemen met de raad van toezicht via het e-mailadres raadvantoezicht@stichtingrobijn.nl.